ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ КАНИ ОБЩНОСТТА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ОБСЪЖДАНЕТО ЗА ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Кърджали стартира проучване на общественото мнение във връзка с кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Регионално развитие". По този повод Община Кърджали организира работна среща за проучване и обсъждане иновативни културни събития в града.
Срещата ще се проведе на 17 Януари 2011 г. от 17.00 часа в залата на Бизнесинкубатор – Кърджали.

Във връзка с подготовката на проектното предложение, Община Кърджали се обръща към гражданите, НПО, училища и всички културни институции да се включат с подаване на проектни идеи, които ще бъдат обсъдени на работните срещи. По този начин ще се гарантира реализацията на реални идеи и предложения, които ще са в полза на целия град и региона.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали.
Специфични цели:
• Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
• Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;
• Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.
В категорията „иновативно културно събитие” спадат всички културни събития, свързани със създаването, съхраняването, разпространението, възприемането и, изследването на културни продукти, артистични произведения и практики, които се характеризират с новаторски подход:
- по отношение на художествените практики (синтез на изкуствата);
- по отношение на предполагаемите целеви групи (способност да се привлекат нови публики или да се промени позицията на публиката от пасивни зрители в активни съучастници в събитието; технология на широкото участие и метод на „планиране с широко включване” на културната дейност);
- по отношение на авторите/изпълнителите (мобилизира потенциала на представители на различни социални групи или на различни социални субекти, свързани с управлението и развитието на културната инфраструктура на града);
- по отношение на социалните ефекти (изкуството като социален интегратор или като генератор на нови културни и социални практики).
Минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв.
Максимална сума: 500 000 лв.
Допустими партньори по настоящата схема са:
• общините;
• неправителствени организации, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като юридически;
лица с нестопанска цел и читалища.
Допустими дейности за финансиране по настоящата покана, обособени в следните групи:
1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.
2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;
3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);
4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.).
Проектното предложение следва да включва задължително комбинация от първите две дейности (т.1 и т.2), свързани с организиране и промотиране на иновативно културно събитие.

Във връзка с подготовката на проектното предложение, Община Кърджали се обръща към гражданите, НПО и всички културни институции за подаване на проектни идеи, които да бъдат включени в проекта. По този начин ще се гарантира реализацията на реални идеи и предложения, които ще са в полза на целия град и региона.

Моля, изпращайте Вашите идеи на следния електронен адрес: ip_kj@mail.bg - отдел „Управление на проекти”, Община Кърджали или на тел.: 0361 21651, 21653.
Повече информация можете да намерите на сайта на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." – www.bgregio.eu.


Благотворителната кампания „Да подарим надежда за Коледа” събра 12 136 лева

11 януари 2011 г.
Благотворителната кампания на областния управител „Да подарим надежда за Коледа” приключи с официално връчване на събраните средства за лечението на 8-годишния Каан и 33-годишната Милена. За по-малко от месец в банковата сметка на кампанията постъпиха 12 136 лева, които бяха поделени по равно. Получиха ги майките на Каан и Милена – Фетие Мюмюн и Румяна Делчева. Областният управител Иванка Таушанова благодари на водещите партньори от Читалище „Обединение”, ОДК, Регионалния инспекторат на МОМН и отец Боян Саръев за протегнатата ръка и проявеното съпричастие към каузата и им пожела повече щастие, светлина и хармония по пътя им през новата година. Благодарности бяха изказани на медиите, които активно и безвъзмездно отразяваха хода на кампанията, както и на всички училища, читалища, институции, фирми и граждани, които се присъединиха към нея със сили и средства.

В рамките на кампанията бе организиран благотворителен коледен концерт с базар, в който се включиха 15 училища от областта и художествени състави от Дома на културата, ОДК, Тракийското дружество и читалище „Родопски фар”. Проведена бе и благотворителна вечер с търг на рисунки и предмети, изработени от млади таланти.
Всички приходи са за лечението на Каан, който има вроден сърдечен порок и увреждане на крайниците, и на Милена, която се бори с онкологично заболяване и в момента е на лъчетерапия в Истанбул. Майките на двамата благодариха за подкрепата на всички познати и непознати дарители, чиито милосърдие ще облекчи родителската им участ и пожелаха здраве и късмет.


В Кърджали стартира Коледна благотворителна кампания

Стартира Коледната благотворителна кампания под патронажа на областния управител Иванка Таушанова. Тази година тя е за 7-годишния Каан и 33-годишната Милена от Кърджали, които се нуждаят от скъпоструващо лечение. Малкият Каан е с вроден порок на сърцето и увреждане на крайниците. Животът му е зависим от постоянен кардиостимулатор, който скоро трябва да бъде подменен. На Милена пък й предстои мозъчна операция в чужбина.

Кампанията се провежда с подкрепата на народния представител Цвета Караянчева, Кръстителят на Родопите отец Боян Саръев, Регионалния инспекторат по образование, Детския и младежки парламент към ОДК и Читалище „Обединение".

На 20 декември, понеделник, от 18 часа в салона на театъра ще се състои Благотворителен концерт с участието на самодейни състави. Ще има празничен коледен базар, на който ще се продават ръчно изработени сувенири и кулинарни специалитети. Приходите от концерта и базара ще бъдат предоставени за лечението на Каан и Милена. За целта ще бъде организиран и Коледен благотворителен бал с търг на художествени експонати. Средства ще бъдат набирани и на банковата сметка на Читалище  „Обединение" :

Първа инвестиционна банка -

IBAN - BG 43FINV91501204222439

BIC - FINVBGSF


Омбудсманът Константин Пенчев пристига в Кърджали

Омбудсманът на Република България Константин Пенчев пристига в Кърджали на 14 декември по покана на кмета инж. Хасан Азис и обществения посредник Хакив Емин. В програмата му е предвидена среща с неправителствените организации, Детския и младежки парламент, общественици в голямата зала на Бизнескинкубатора /старата сграда на училище „Отец Паисий”/. В нея ще участват кметът инж. Хасан Азис, областният управител Иванка Таушанова, председателят на Общинският съвет Сейфи Неджиб и обществения посредник Хакиф Емин.


От 12,30 часа в зала 5 на Бизнесинкубатора Константин Пенчев ще проведе приемна за граждани от област Кърджали по проблеми, които не намират решение от държавните и местни органи. Записване за приемната ще се извършва на 11 и 13 декември на телефони 0361/2-16-61 и 0361/2-16-59. Гражданите които не успеят да се срещнат Константин Пенчев, могат да подадат писмени жалби по образец до институцията. Те ще бъдат предадени и разгледани в предвидения от закона срок и жалбоподателите ще получат писмен отговор на поставените от тях проблеми .


Коледна работилница

Вече втора седмица празничното настроение е завладяло децата от различните клубни форми на ОДК -Кърджали. Събрани заедно те изработват сурвачки, коледна и новогодишна украса в отворената за всички желаещи Коледна работилница. Предстои приготвянето на коледни обредни хлябове и колачета. С изработеното от децата в Коледната работилница ще бъде открита изложба на 15.12.2010 г. под надслов "Коледни вълшебства".


В ОДК –Кърджали подготвят трескаво и Коледното тържество - "Весела Коледна въртележка". Тя ще се завърти на 18 декември от 11 ч., а дошлите да се повеселят ще могат да разгледат и изложбата.


„МНЕНИЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ”

Национална мрежа за децата стартира кампанията МНЕНИЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ, която се провежда под патронажа на доц.Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. С нея искаме да покажем на българските деца и младежи (под 19 години), че техният глас трябва и може да бъде чут от възрастните, в това число и от най-високопоставените – директори, кметове, депутати, министри.


Първата тема, която избрахме, е посветена на проблема със състоянието на училищните тоалетни. След като съберем мненията и предложенията на младите хора как ситуацията да се промени, ще ги обобщим и ще ги представим пред институциите с искане да се вземат конкретни мерки.


На територията на област Кърджали кампанията се провежда от „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, което е член на Националната мрежа за децата. Със съдействието на РИО – Кърджали всички училища на територията на областта бяха информирани за провеждането на кампанията „Мнение от значение” и за начините, по които могат да се включат в нея. В над 30 училища бяха раздадени рекламни материали.


На 19 ноември – световен ден на тоалетната, се проведе дискусия „Какво ще кажеш за училищната си тоалетна?” с ученици от девети, десети и единадесети клас на СОУ „П.Р.Славейков” – гр.Кърджали. Росица Георгиева – председател на УС на „СИР-Кърджали решава” запозна учениците с целите на кампанията. Бе обсъден фактът, че 60% от българските деца не посещават училищните тоалетни. В по-късна възраст това може да доведе до редица болести на отделителната система, сред които и рак на дебелото черво. Това е болест, заради която България държи първо място в ЕС на брой на заболели под 35-годишна възраст. 


Участниците в дискусията отбелязаха, че в по-голямата част от училищните тоалетни няма топла вода, сапун и тоалетна хартия. Те споделиха, че чистотата тоалетните до голяма степен зависи от самите ученици и предложиха да бъде въведен час по хигиенно образование, в който децата от първи до четвърти клас да бъдат запознавани с основните хигиенни навици.


Учениците от СОУ „П.Р.Славейков” подкрепиха кампанията „Мнение от значение”. Те смятат, че е важно да има място, където младите хора да споделят това, което ги вълнува и се надяват техният глас да бъде чут.

Снимки от кампанията в Джебел


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКАТА „ЧУЙ ГРАЖДАНИТЕ!”

Едно от основните права на всеки европейски гражданин е правото на добро управление и добра администрация, което право не се изчерпва единствено с доброто административно обслужване. Доброто управление означава прозрачност и ефективност в работата на администрацията, което е свързано и с участието на гражданите в процесите на вземане на решения по публични политики. Политиките, които институциите изготвят, се отнасят до тях и следва да се правят заедно с тях.
Гражданското участие е процес, посредством който гражданските интереси, нужди и ценности се представят от гражданите и се вземат под внимание от властта при приемането на решения и на съответните документи във всяка фаза на публичните политики.

БРОШУРА


 

"Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо."

Алберт Айнщайн